Onze Praktijk

De onderneming is werkzaam op juridisch en fiscaal terrein en wel door het verstrekken van advies en zo nodig begeleiden van cliënt.
De VOF heeft twee beherende vennoten, mr. M.H.G.A. Verlinden en G.J.D. Hulsbosch, voorheen werkzaam geweest in het notariaat, respectievelijk gedurende 34 jaar en 36 jaar, de laatste 15 jaar in hoedanigheid van notaris, respectievelijk chef de bureau.

1. Onze werkzaamheden liggen gezien onze achtergrond dan ook op de terreinen waarop ruime expertise aanwezig is, erfrecht, schenking, registergoed (vastgoed), estate-planning, en rechtspersonen alsmede de daarmee samenhangende belastingen. Middels dit medium willen wij een en ander makkelijk bereikbaar maken voor cliënt. Snel en low budget.

2. Daarnaast zijn wij bereid als gevolmachtigde en adviseur van cliënt op te treden (bijvoorbeeld bij afwikkeling van erfenissen, geschillen/procedures, uitsluiting als erfgenaam etc.) c.q. cliënt te begeleiden naar de notaris.

3. Een andere werkzaamheid zal zijn het administreren bij een Vereniging van Eigenaars van appartementen. Zo is de vereniging van eigenaars bij Wet verplicht zich te doen inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De praktijk leert dat zulks vaak nog niet is geschied. Maar de administrateur heeft nog meer taken te vervullen (beheer, onderhoudsplan, incasso, etc.).

4. Een vierde werkzaamheid die voortvloeit uit onze achtergrond en eveneens meer aandacht verdient, betreft het middels advies en praktische tips verbeteren van de financiële positie van de notaris. Een financieel gezond notariaat is in het belang van het publiek en de notaris. Wij zijn graag gespreks- c.q. sparring partner.

Ten overvloede, wij zijn geen notariskantoor maar adviespraktijk. Dit heeft enerzijds mogelijke beperkingen maar biedt anderzijds ook mogelijkheden. Kernbegrippen zijn voor ons: integriteit, kunde, onafhankelijkheid (naar alle kanten toe), ervaring, snelheid, bereikbaarheid.

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022