Notaris


De notaris is naar de letter van de wet een onbezoldigd ambtenaar en bij uitsluiting van anderen bevoegd hem opgedragen wettelijke taken uit te voeren. Daarnaast kent de notaris ook nog de buitenwettelijke taken. Deze laatste taken kunnen ook door anderen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld fiscalisten, accountants, juristen en anderen al dan niet in de vorm van een maatschap, vof of BV, vaak betiteld als adviespraktijk of adviesburo/adviesbureau.


Tot de wettelijke taken van de notaris behoren met name het passeren/verlijden van akten, het bewaren van de akten in zijn archief, legaliseren van handtekeningen, afgeven van verklaringen. De akten kunnen hun oorsprong vinden in de overdracht van registergoed (woningen, bedrijfspanden, cultuurgrond, appartementen, maar ook geregistreerde vaartuigen), verlenen van zekerheden zoals pand en hypotheek, testeren, trouwen, schenken, maar ook ingeval van oprichten van rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid (BV, stichting, NV). Indien er sprake is van een beperkte rechtsbevoegdheid, bijv. vof of maatschap, is geen verplichte notariële tussenkomst vereist.


De wettelijke taken hebben ook gevolg voor betaling van de koopsom. Deze dient te worden voldaan middels overboeking op de derden-gelden-rekening van de notaris. Dit biedt partijen de meeste zekerheid. Notaris is in dit geval dan ook een intermediair. Een buitenwettelijke taak is het verstrekken van advies. De adviespraktijk zowel in als buiten het notariaat is groeiende en zeer divers. De wetgever stelt eisen aan de notaris of degenen die het willen worden, meer eisen dan de leek zou verwachten.


De veronderstelling dat het beroep (en de notaris) vrijer is geworden na invoering van de nieuwe wet, is een misvatting. Notaris wordt geacht onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Dit wordt hem steeds moeilijker gemaakt. De onafhankelijkheid wordt getest/ingeperkt doordat hij met steeds meer verplichtingen naar de overheid toe te maken krijgt, naar de KNB(overheidsorgaan) toe omdat er steeds meer verordeningen worden afgekondigd. Ook de onpartijdigheid kan gevaar lopen als de notaris geheel afhankelijk wordt van marktpartijen hetgeen mede een gevolg kan zijn van het bij wet afschaffen van voorheen “de tarieven”. Economische motieven kunnen en mogen geen rol spelen in de opstelling van de notaris tussen partijen.

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022