Werkzaamheden Adviespraktijk Verlinden-Hulsbosch.


Thans is het tijd om eens terug te kijken welke diensten er in de loop der jaren zo al gevraagd worden.

 • Het doen van onderzoek inzake erfdienstbaarheden op verzoek van een van partijen hierbij betrokken; het onderzoek begint met een gesprek met opdrachtgever op locatie. Op locatie zijn werkt op zich al vaak verhelderend. Foto’s worden gemaakt voor het op te stellen rapport. Vervolgens wordt inzage genomen ten Kadaster, zowel wat betreft de eigendommen alsook de wijze van verkrijging (de Titel). De titel, of voorgaande, bevat vaak een beschrijving van de erfdienstbaarheden. Na het versturen van het rapport aan opdrachtgever wordt contact door ons opgenomen of er nog vragen zijn.

 • Het begeleiden van voormelde opdrachtgever naar de wederpartij toe alsook zo nodig begeleiden in de rechtsgang maakt vaak deel uit van de opdracht.

 • Het begeleiden van erfgenamen in boedels, zowel wat betreft het controleren/corrigeren van successie- aangiften, het doen van belastingaangiften alsook het opstellen van (concept) verdelingen en/of ‘’voorlopige koopakten’’ binnen dit kader.

 • Het oplossen van art.10 Successiewetproblematiek, d.w.z. oude gevallen waarbij ouders het recht van (vrucht)gebruik hebben gekregen en kinderen de eigendom van een woning, bekijken langs welke (fiscaal-juridische) weg geen of weinig successierecht of overdrachtsbelasting betaald hoeft te worden.

 • Het begeleiden bij het opstellen van testamenten waarbij het besparen van ‘’erfbelasting’’ (voorheen successierecht) een van de motieven kan zijn. Vermeldenswaard: een besparing van meer dan € 100.000,-- in een recente zaak. Niet enkel in grote zaken zijn flinke besparingen te bereiken. Ook als de woning (nagenoeg) hypotheekvrij is kan een testament als snel lonend zijn.

 • Het bijstaan van een samenwonende partner bij scheiding. Ook bij het uit elkaar gaan van samenwoners zijn vele juridische maar ook feitelijke problemen op te lossen, zoals de verdeling van de (vaak nieuwe) inboedel. Een bemoeilijkende factor is op moment de gedaalde waarde van de koopwoning. Verkopen kan vaak uitsluitend met verlies, en het overnemen van de woning door een van beiden wordt met de huidige geldelijke eisen van de AFM (toezichthouder banken) er niet makkelijker op.

 • We hebben ook gezien, meerdere malen, het adviseren van stelletjes (kopers), zowel voor wat betreft prijzen en objecten, alsook financiering en samenlevingscontract. Een integraal advies, waarbij ook de (financiële) rol van de ouders mede belicht werd; voor instappers is het een moeilijke tijd.

 • Het bekijken van de bedrijfsstructuur met het opstellen van een advies van aandachtspunten of nadere overeenkomsten.

 • Het opstellen van ‘’voorlopige’’ koopakten (ook in familieverbanden), het binnen dit kader vooraf laten uitmeten door het Kadaster van nieuwe percelen (besparing) en het bekijken van de mogelijke wijzen van financieren van een en ander.

 • Het controleren en (laten) corrigeren van bestaande huurcontracten, vennootschapscontracten, huwelijksvoorwaarden en andere contracten maar evenzo testamenten. Ook dit heeft geleid tot substantiële besparingen.

 • Het maken van bezwaar tegen vaststelling WOZ-maatstaf, met name bij erfenissen.

 • Met cliënten bestaande huwelijkse voorwaarden bespreken, eventuele klempunten constateren en verbeteringen voorstellen. Deze voorstellen laten vastleggen in een notariële akte en zo nodig cliënten begeleiden bij de notaris.

 • Kennelijke onjuiste tenaamstellingen (van woningen/terreinen) corrigeren.

 • Adviseren in mogelijke of dreigende juridische conflicten.

 • Adviseren van overheidslichamen bij specifieke vastgoed- en erfrechtkwesties.

 • Het adviseren van cliënten inzake executie-verkopen (veilingen).

 • Het onderkennen van economische eigendom en daarmee samenhangende fiscale en juridische problematiek

 • Uitleg van concepten, akten en/of teksten bijvoorbeeld omtrent de werking van een meerwaarde-clausule.

 • Begeleiding van een ondernemer in een echtscheidingsprocedure, zonodig andere adviseurs bij sturen en waken voor belangen van cliënt;

 • Optreden als gevolmachtigde van een erfgenamen naar de executeur toe;

 • Advies en voorlichting inzake de aanvaarding van een erfenis, al dan niet beneficiair;

 • en steeds vaker het opstellen van algemene volmachten.
 • Bovenstaande lijst is niet uitputtend.

  Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022