Wij zijn mr M.H.G.A. Verlinden en G.J.D. Hulsbosch en hebben te samen als respectievelijk notaris en chef de bureau 70 jaar ervaring. Middels deze website willen wij een en ander makkelijk bereikbaar maken voor cliënt.
Snel en low budget.

 


Welkom bij Adviespraktijk Verlinden-Hulsbosch VOF

Advies en begeleiding bij juridische en/of fiscale aangelegenheden op het gebied van:
 • boedels
 • erfrecht en erfbelasting
 • bezwaarschriften
 • huur-/gebruiksrechten
 • kadastrale zaken
 • verzoekschriften
 • echtscheidingsconvenanten
 • schenkingen
 • WOZ-zaken
 • eigendom
 • rechtsvorm (startende) ondernemers
 • (voorlopige) koopovereenkomsten
Adviespraktijk Verlinden-Hulsbosch VOF
Bezoek uitsluitend op afspraak
Tel: 0475-212689
info@verlindenhulsbosch.nl

www.verlindenhulsbosch.nl

 

Verlinden-Hulsbosch is een fiscale/juridische adviespraktijk, gelegen in het Limburgse Roermond. Het is opgericht door mr. M.H.G.A. Verlinden en G.J.D. Hulsbosch als low budget adviespraktijk voor fiscale/juridische vraagstukken.

U kunt hier onder andere terecht voor advies betreffende schenkingsrecht, waarin wij precies voor u uitzoeken hoe u op een voordelige manier kapitaal kunt schenken aan naasten. Verder kunnen we u adviseren bij het oprichten van een eigen bedrijf en alles wat daarbij komt kijken. Ook voor de overdracht van registergoederen kunt u gebruik maken van onze expertise. Tenslotte kunnen we u helpen bij het opstellen van testamenten en kunnen we u adviseren bij het tekenen van een koopovereenkomst, een huurovereenkomst, een geldleningsovereenkomst etc.

Adviespraktijk Verlinden Hulsbosch adviseert en begeleidt cliënten bij juridische en/of fiscale aangelegenheden op het gebied van erfrecht, erfbelasting en schenkingen. Het advies verloopt vooral via website & email en is dus hoofdzakelijk online, via het internet gericht.

____

LAATSTE NIEUWS:

Bedreigde erfenis/erfgenamen

Recente ontwikkelingen maken het nodig ons te beraden op onze posities als erflater en
erfgenamen. We moeten hierbij denken aan de WMO/WLZ voorheen "AWBZ" (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
alsook de zeer forse dalingen (zowel in verleden, heden als toekomst??) van het onroerend goed, en
vooral de eigen woning. De eigen woning vormt vaak het belangrijkste bestanddeel van- eerst het
ouderlijk vermogen- en vervolgens van de erfenis. Middels de (netto) opbrengst van de eigen woning
worden de schulden in verband met de erfenis betaald. Men dient te denken aan (vaak) een kleine
hypotheek, begrafeniskosten, WMO/WLZ- of Bijstandsverhaal en successierechten (erfbelasting).

LEES VERDER

____

Werkwijze.

Cliënt stelt zijn (korte) vraag inzake een specifiek onderwerp middels e-mail;wij bekijken of deze vraagstelling met een kort antwoord kan worden opgelost; dit zal uiteraard zeer zorgvuldig bekeken worden;

1. Kostenloze beantwoording.

Kan de vraagstelling telefonisch worden afgedaan (mitsdien zonder schriftelijke bevestiging) en gaat client niet met ons verder, dan zijn voor onze bemoeienis GEEN kosten verschuldigd.

2. Uitgebreide behandeling.

Voor andere -meer uitgebreide- werkzaamheden zal in overleg een prijs/tarief worden vastgesteld, schriftelijk en met Algemene Voorwaarden.

Gezien het medium hebben wij geen openings- of sluitingstijden. Bezoek aan ons kantoor of bij cliënt thuis, uitsluitend op afspraak.

Tips.

 • 1. De keuzevrijheid voor het fiscaal partnerschap is sinds 1 januari 2011 ingrijpend gewijzigd. Door de Wetgever wordt bepaald of er sprake is van fiscaal partnerschap. Eveneens bepaalt de Wetgever wanneer dit partnerschap eindigt. Er is de facto geen vrije keuze meer om dit te wijzigen.
 • 2. De door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde is ook van belang voor een aantal belastingwetten, zoals de Wet Inkomstenbelasting en de Successiewet. Het is dus van belang dat de WOZ-waarde niet te hoog is vastgesteld. Tijdig en bij de juiste instantie bezwaar maken heeft niet enkel gevolgen voor de OZB maar ook voor de inkomstenbelasting (forfait of box 3), waterschapslasten, erfbelasting en de schenkbelasting.
 • 3. Bij levering/schenking van onroerend goed aan kinderen is het navolgende van belang:
 • a. Bij schenking is de waarde van het goed gelijk aan de WOZ-waarde. b. Bij verkoop en levering kan gekeken worden naar de taxatiewaarde en/of innelijke waardering.

 • 4. Indien in het verleden een recht van gebruik (of vruchtgebruik) is gevestigd ten behoeve van vader en moeder kan dit gevolgen voor de erfbelasting hebben (meer belasting). Dit is te berekenen en af te kopen, eenvoudig gezegd. Per geval moet bekeken worden of dit wijsheid is. Terughoudendheid is geboden.
 • 5. Eigen B.V. kan aantrekkelijk zijn/blijven om bijvoorbeeld ondernemingsvermogen af te zonderen i.v.m. heffing in Box 3 maar ook i.v.m. WLZ en WMO (voorheen AWBZ).
 • 6. Aangezien de jaarlijkse belastingaangifte voor de deur staat, kan afrekening voor wat betreft het jaarlijks verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden gemakkelijk worden meegenomen.
 • 7. De wettelijke gemeenschap van goederen is laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2018. Hierdoor ontstaan n.a.v. het huwelijk in principe meerdere vermogens. Huwelijkse voorwaarden blijven een rol spelen. Het is zonder meer raadzaam vóór het sluiten van het burgerlijk huwelijk te kijken naar huwelijkse voorwaarden. Twee zaken verdienen zonder meer aandacht en zullen in de praktijk ZONDER HUWELIJKSE VOORWAARDEN een bron van problemen (kunnen) zijn. Dit betreft de woning aangekocht in de voorhuwelijkse tijd (de dat de partners samenwoonden) en de verdiensten gedurende het huwelijk in de onderneming welke reeds bestond bij het sluiten van het huwelijk; we krijgen dan te maken met een ‘’redelijke vergoeding’’ voor de verdiensten gedurende het huwelijk. Met huwelijkse voorwaarden is zowel het een als het ander vooraf op te lossen.
 • 8. Het wijzigen van huwelijkse voorwaarden geschiedt middels tussenkomst van een notaris. Een advocaat is niet nodig is.
 • 9. Laat uw huwelijkse voorwaarden checken. Zij beantwoorden vaak niet aan de verwachtingen die men ervan heeft; zowel bij overlijden als scheiden.
 • 10. Tweetraps-testament (fideï-commissair) is en blijft voor langstlevende aantrekkelijk (ondanks andere geluiden), zelfs als de erfenis uitsluitend bestaat uit enkel een (nagenoeg) onbelaste eigen woning. Dit is voor uw adviseur met u snel en eenvoudig uit te rekenen.
 • 11. Zwaarste verplichtingen van de executeur (uitvoerder testament, opgenomen in nagenoeg elk testament) blijven ook in 2024 de zeer ruime informatieplicht naar de erven toe en zijn aansprakelijkheid voor een correcte aangifte erfbelasting en betaling van de door verkrijgers verschuldigde erfbelasting.
 • 12. Mantelzorg.
 • Voorheen bood mantelzorg, onder bepaalde voorwaarden, een fiscaal voordeel op het gebied van erfbelasting, een hoge/verhoogde vrijstelling. Dit item heeft thans opnieuw de aandacht van de politiek en juristen i.v.m. het verdwijnen van de vereiste mantelzorgcompliment. Overigens, het hebben van een mantelzorgwoning op eigen grond verdient de voorkeur boven het hebben van deze woning op andermans grond. Niet enkel wat betreft duidelijkheid inzake de eigendom van de woning, maar ook fiscaal. Het betreft dan nml. een “eigen woning” als bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting en valt derhalve in Box 1 en is vrijgesteld van de rendementsheffing (Aldus ook de Kennisgroep Belastingdienst).

 • 13. Schenking aan kinderen (tussen 18 en 40 jaar)
 • Ouders mogen eenmalig het verhoogde, belastingvrije bedrag schenken zijnde € 31.813 voor het jaar 2024. Het jaarlijks vrijgestelde bedrag ouders kind is € 6.633. Zie ook Tip 16.

 • 14. Een bankrekening t.n.v. een van de echtelieden gehuwd in gemeenschap van goederen heeft aanzuigende werking. Stortingen/overboekingen vallen in principe in de gemeenschap van goederen. Tegenbewijs is mogelijk maar niet gemakkelijk. Conclusie: als er privé-gelden zijn te verwachten, altijd een privé-rekening openen. (WPNR 7006, 15-2-2014, Breederveld).
 • 15. Het is nog steeds zinnig om huwelijkse voorwaarden te maken i.v.m. verhaal van privé-schulden op gemeenschapsvermogen en voorhuwelijks opgebouwde pensioenrechten. (WPNR 6999, 14-12-2013, Hoens en F.Schols).
 • 16. Het opmaken van een successie-aangifte/aangifte erfbelasting is niet enkel van belang voor het vaststellen van de eventuele aanslag maar houdt tevens in een beschrijving en waardering die bij overlijden van de laatste ouder een aftrekpost vormt (en makkelijk te traceren) alsook een goede aanwijzing is voor de vordering die de kinderen hebben op bij opname van de langstlevende ouder in de WMO en WLZ (voorheen AWZ). De rente-aanwas t.b.v. de kinderen kan dan ook makkelijk worden berekend en is eveneens aftrekpost).
 • 17. In principe alleen dividend uitkeren indien een ‘’betere’’ investering of noodzakelijke besteding aan de orde is.
 • Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022